रजिष्ट्रेशन र परीक्षा आवेदन फाराम बुझाउने म्याद थप सम्बन्धी सूचना