कक्षा ११ को वार्षिक परीक्षा आवेदन फाराम भर्ने म्याद थप गरिएको सूचना।