कक्षा ११ र १२ को प्रथम आन्तरिक परिक्षा सम्बन्धि सूचना।