भौतिक रूपमा सञ्चालन हुने कक्षाहरु बन्द रहने सम्बन्धि जरुरी सूचना।