बि.बि.एस. प्रथम र चौथो वर्षको अनलाईन परीक्षा सम्बन्धी सुचना