जनसंख्या शिक्षामा परियोजना कार्य र गोष्ठी (POP-449) विषयको अन्तिम मूल्यांकन परीक्षा सम्बन्धी जरुरी सूचना