लिखित परीक्षा अन्तर्गतको प्रथम पत्र “प्रशासनिक अभिरुची परीक्षण (Administrative Aptitude Test)” विषयको परीक्षा संचालन सम्बन्धी सूचना ।