स्नातक तह प्रथम वर्ष (२०७९ मा भर्ना भई हाल दोश्रो वर्षमा अध्ययनरत) को छात्रवृत्ति नतिजा सम्बन्धी सूचना