एम.ए. (समाजशास्त्र र अंग्रेजी) दोश्रो तथा चौथो सेमेस्टरको परिक्षा आवेदन फारम भर्ने बारे सुचना