बि.ए. प्रथम वर्षको प्रयोगात्मक परीक्षा सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना